ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವೃತ್ತಿಪರ ದೊಡ್ಡ-ಪ್ರಮಾಣದ ತಯಾರಕ

20+ ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ
ಎತ್ತರಿಸಿದ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್

ಎತ್ತರಿಸಿದ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್